Welkom bij 'Harmonie Concordia' uit Beesd

Harmonie Concordia is opgericht op 2 december 1901. De vereniging bestaat uit een harmonie-orkest, een slagwerkgroep, een leerlingenorkest, twee blazersklassen en een blaaskapel. Wij verlenen op de eerste plaats medewerking aan dorpsactiviteiten zoals de optocht op Koningsdag en de Sinterklaasintocht, maar ook verlenen we medewerking aan de oecumenische openlucht kerkdienst en het jaarlijkse Kerstconcert Beesd. Op deze website vindt u informatie over onze vereniging, de muzikale leiding, optredens en onze agenda.
Onderaan deze pagina vindt u het allerlaatste nieuwsbericht.
 

PRIVACY POLICY

(versie 11-07-2018)

Harmonie Concordia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er al het mogelijke aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Harmonie Concordia houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, indien deze anders zijn dan het oorspronkelijke doel waarvoor wij deze gegevens van u hebben gekregen;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Harmonie Concordia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Verenigingsleden - algemeen

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Harmonie Concordia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Administratieve doeleinden;
 • Informatieverstrekking;
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Verjaardag in het verenigingsblaadje;
 • Maken van afspraak voor privéles met muziekdocent (NTE);
 • Toezending digitale partituren.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst, het aanmeldingsformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie Concordia de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie Concordia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor maximaal 1 jaar.

Aanvullend voor minderjarigen

Aanvullend en alleen voor minderjarige leden (personen jonger dan 16 jaar) kan Harmonie Concordia de volgende extra persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam ouder/verzorger;
 • Adres ouder/verzorger;
 • Woonplaats ouder/verzorger;
 • Telefoonnummer ouder/verzorger;
 • E-mailadres ouder/verzorger.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Doelstelling, grondslag en bewaartermijn zijn verder gelijk aan die van ‘Verenigingsleden – algemeen’.

Verenigingsleden - Contributie

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Harmonie Concordia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Incasseren contributie en/of lesgelden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De machtiging tot automatische incasso.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie Concordia de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie Concordia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor maximaal 7 jaar.

Donateurs

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Harmonie Concordia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ophalen donateursgeld (afdrukken donateurskaart);
 • Eventueel: Incasseren donateursgeld.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toezegging;
 • Invullen donateursformulier;
 • Eventueel: Machtiging tot automatische incasso.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie Concordia de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Eventueel: Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie Concordia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het donateurschap en daarna voor maximaal 7 jaar.

Dirigent / Instructeur / Docent

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Harmonie Concordia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Overeenkomst, schriftelijke overeenstemming.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie Concordia de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoon;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie Concordia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 7 jaar.

Vrijwilligers

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Harmonie Concordia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondeling, vrijwillige basis.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie Concordia de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoon;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie Concordia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de contactperiode.

Direct marketing / sponsoring

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Harmonie Concordia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Benadering in eerste aanleg per post of telefoon, vervolgcontacten eventueel per e-mail;
 • Het uitvoering geven aan de sponsorovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Schriftelijke toezegging of sponsorcontract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie Concordia de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoon;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie Concordia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 7 jaar.

 

UITGANGSPUNTEN EN OVERIGE BEPALINGEN

Foto- en filmmateriaal

De vereniging of iemand namens de vereniging kan foto’s maken van evenementen/optredens. Deze foto’s worden opgeslagen en gebruikt voor plaatsing op de website en/of facebook en/of journalistieke doeleinden. Wij gebruiken alleen foto’s in groepsverband en geen close-ups en individuele foto’s. Indien iemand bezwaar maakt tegen het gebruik van een foto waarop hij/zij is afgebeeld, dan verwijderen wij die foto, of maken we die persoon onherkenbaar (blurren).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het behartigen van belangen van Harmonie Concordia door lidmaatschap van Harmonie Concordia van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). Wij kunnen aan hen de volgende gegevens verstrekken: NAWTE van bestuursleden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Mocht het nodig zijn om dergelijke partijen (verwerkers) in te schakelen, dan maken wij hiermee uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Harmonie Concordia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Harmonie Concordia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Door het verwijderen van persoonsgegevens of het intrekken van een toestemming kan de situatie ontstaan dat wij basale verwerkingen niet meer mogelijk zijn, waardoor het lidmaatschap, het contract of de overeenkomst in de basis niet meer kan worden uitgevoerd. Wij zullen dat in die gevallen aan u meedelen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dat natuurlijk heel vervelend. U heeft dan altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wij verzoeken u om altijd eerst contact met ons op te nemen.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Harmonie Concordia, Beesd

  /

Algemene informatie

Repetities: Repetities vinden plaats in de Dorpskring - Voorstaat 23 - Beesd - Telefoon: 0345 - 682965.

De harmonie repeteert iedere maandag van 19:30 tot 21:30 uur.
Daar voorafgaand repeteert het leerlingenorkest van 18:45 - 19:30 uur.

De slagwerkgroep repeteert iedere donderdag van 19:30 tot 21:30 uur.

De blazersklas repeteert op de Lingelaar of de St. Antoniusschool op de dinsdag. Voor nadere informatie over de blazersklassen klik hier.

Lid worden: De contributie bedraagt 12,- euro per maand. Om lid te worden is een bepaald muzikaal niveau vereist. Hieraan kan worden voldaan door het A-diploma te hebben behaald, of voor dwarsfluit B-diploma, of door het hebben van voldoende ervaring. Het A-diploma is uiteraard ook via onze vereniging te behalen, door leerling te worden en muziekles te nemen.

Leerlingen betalen 27,50 euro lesgeld per maand. Hiervoor krijgen zij les van een professionele leraar. Het doel van deze opleiding is het behalen van diploma's, waarvoor de eisen van de examens zijn vastgelegd onder auspicien van het Ministerie van W.V.C. Nadat een leerling een basisniveau beheerst, kan worden mee gerepeteerd in het leerlingenorkest. Wanneer het A-diploma (en voor dwarsfluit B-diploma) is behaald dan kan worden meegespeeld in het orkest. Zolang leerlingen daarnaast ook nog les blijven volgen zijn zij voor 3 jaar vrijgesteld van contributie (vanaf het moment van aanmelding voor de muziekles). Het leerlingen- en aanmeldingenbeleid is verder uitgewerkt in het beleidsplan dat hieronder is te downloaden.

Het aanmeldingsformulier kan hier worden gedownload, na invullen kan het worden ingediend bij de ledenadministratie (secretariaat). Wenst u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Zie voor contactgegevens de optie 'Bestuur' in het menu bovenaan deze pagina.

Diverse informatie: Harmonie Concordia hanteert een aantal documenten om diverse informatie in vast te leggen. Een aantal documenten wordt momenteel geactualiseerd en zal op termijn beschikbaar komen.

  

Harmonie

Hier een stukje over de harmonie met een foto.

Slagwerkgroep

slagwerkgroep

Leerlingenorkest 'LoCo'

leerlingenorkest

Blazersklas / Slagwerkklas

Jeugdplein Beesd

Jeugdplein Beesd is een samenwerkingsverband tussen de beide basisscholen in Beesd, de Bibliotheek, peuterspeelzaal De Knuffel, buitenschoolse opvang Animal van KRBV, Mozaiek Welzijnsdiensten, SVB en Harmonie Concordia. Ook de gemeente Geldermalsen is onderdeel van het samenwerkingsverband. Het doel van de samenwerking is om de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 t/m 16 jaar te vergroten. Jeugdplein Beesd wordt financieel ondersteund door de gemeente Geldermalsen en het ministerie van OCW. Informatie over Jeugdplein Beesd is te vinden op www.jeugdpleinbeesd.nl.

Blazersklas / Slagwerkklas

De twee basisscholen in Beesd, St. Antonius en De Lingelaar bieden in samenwerking met lokale Harmonie Concordia, de leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Blazersklas of Slagwerkklas. In de klassen leren leerlingen een instrument te bespelen en vormen zij gezamenlijk een orkestje. Dit gebeurt onder leiding van docenten en vrijwilligers van Concordia. De leerlingen leren spelen op een instrument waar ze belangstelling voor hebben en krijgen in een gezamenlijke muziekles de beginselen van het spelen op een instrument bijgebracht. Ze maken samen de eerste noten en leren samen notenwaarden en ritmen kennen. De gebruikte methode garandeert dat leerlingen binnen een jaar op een redelijke manier samen een aantal muziekstukken kunnen spelen. Bovendien krijgen ze het instrument in bruikleen en kunnen ze thuis oefenen. Yamaha levert de methode en ondersteunt Harmonie Concordia in de uitvoering van het project. Hiermee zijn de klassen hét voorbeeld van een succesvol brede school project.

Opzet

Tot 2015 konden de leerlingen van groepen 7 en 8 deelnemen aan de Blazersklassen. In 2015 is de opzet gewijzigd en kunnen alleen de leerlingen groep 6 nog aan de Blazersklas deelnemen. Vanaf 2016 is ook een Slagwerkklas toegevoegd. 

Sponsors

Onze muziekvereniging kan niet zonder sponsors. Ondernemers uit Beesd sponsoren ons of steunen ons op andere wijze. Wij danken hen hartelijk voor hun bijdrage en ondersteuning. Een aantal van deze bedrijven is met ons tevens een sponsorcontract aangegaan, voor ons Uniformencomité (*).

Akky Fit Fitnesscentrum (*)

Van Beekhuizen, diervoeders (*)

Beelen, pluimveebedrijf en eierhandel (*)

Bouh Metaalwaren (*)

Van Bruchem Bouwmanagement (*)

Capital D, administratie en advies (*)

Cor van Weenen, groente en fruit (*)

De Jong Zuurmond (*)

Fictief Bouwers van Denkbeelden (*)

Heerlijkheid Mariënwaerdt (*)

Kroeze Hoveniers (*)

Leo Akkerman, bloemen en planten (*)

Uitvaartverzorging Rivierenland (*)

 

Basisschool Lingelaar

Brauer Special Food Import

Chinees Indisch Restaurant Lotus

Drogisterij Van Kampen

EP: Witgoedhuis

Gardenmaster Kroeze Beesd

Hans Kroezen Loodgieters en Installatiebedrijf

Medisch Trainingscentrum Rumpt

Kapsalon Figaro

Kroeze VOF Cultuurtechniek

Linpro, bouwmaterialen

Theo van der Perk Mechanisatiebedrijf / WBE verhuur / 1001FarmToys

Voet Aggregaten

Voetbalvereniging Beesd

Mobiele muziektent

Onze vereniging is in bezit van een mobiele muziektent. Deze tent is al jaren in ons bezit en wordt regelmatig gebruikt en verhuurd.

Als u meer wilt weten over onze muziektent, kunt u contact opnemen met Marco Kroeze.

Donateur worden

Een dorp en haar muziekvereniging horen bij elkaar. Een viering van Koninginnedag of het inhalen van Sint Nicolaas zonder de harmonie is bijna niet voor te stellen. Ook bij andere gebeurtenissen zoals de Nationale dodenherdenking 4 mei, de spelweek, de lampionnenoptocht, een gouden bruiloft of een andere bijzondere gelegenheid zorgt de harmonie altijd voor een passende muzikale omlijsting.

U kunt onze vereniging daarbij financieel steunen door donateur te worden. Met uw steun kunnen wij bijvoorbeeld de aanschaf en het onderhoud van onze uniformen en instrumenten bekostigen of bladmuziek aanschaffen. Bent u al donateur van Concordia Beesd? Ook uw financiële steun is meer dan welkom. Vanaf 7,50 euro per jaar bent u al donateur!

Wilt u donateur worden? Neem dan contact op met onze penningmeester. De contactgegevens kunt u vinden door hier te klikken. Wilt u direct een e-mail sturen, klik dan op het volgende e-mailadres .

't Harmonieke

't Harmonieke is de 'boerenkapel' van Beesd en bestaat uit 15 personen die allen lid zijn van Harmonie Concordia. Inmiddels (2018) bestaat 't Harmonieke alweer 40 jaar.

't Harmonieke treedt op bij diverse gelegenheden, zoals bruiloften en partijen, festivals, jubilea, openingen, etcetera. Uiteraard bezoekt zij ook kapellenfestivals van zuster-kapellen en organiseert zij elk jaar zelf een kapellenfestival in de grote feesttent, rond koninginnedag. De muziek die zij maakt is veelzijdig. Tot het repertoir behoort o.a. muziek in de stijlen Egerlander, populair, carnaval en zuidamerikaans.

Voor boekingen en informatie neemt u contact op met Marco Kroeze.

Links

Bestuur / Contact

Correspondentieadres / secretaris /
ledenadministratie

Harmonie Concordia Beesd
T.a.v.: Eddie van den Berg
Prins Mauritssingel 20
4153 BR Beesd
Tel: 06 - 10785465
óf

Voorzitter
Esther Kroeze

Penningmeester
Carola Kielestein

Agendabeheer en boekingen
Lisette Tkalecz
via: 

Leerlingencoordinatie en blazersklas
Esther Kroeze

Contact 't Harmonieke
Marco Kroeze

Contact/verhuur mobiele muziektent
Marco Kroeze
via: 

Beheer website
Eddie van den Berg

Repetitieruimte
Dorpshuis 'De Dorpskring'
Voorstraat 23
4153 AH Beesd
Tel: 0345 - 682965

 

Harmonie Concordia Beesd

Harmonie Concordia is opgericht op 2 december 1901. Eind jaren 50 werd de harmonie aangevuld met enkele drummers, van waaruit later de slagwerkgroep is ontstaan. Momenteel telt de vereniging in totaal 92 leden. Onze vereniging bestaat uit een harmonie, een slagwerkgroep, een blaaskapel, een leerlingenorkest en twee blazersklassen.

Als muziekvereniging vervult Concordia een belangrijke sociale functie binnen ons mooie dorp Beesd. Enerzijds door het harmonieuze samenzijn tijdens repetities en optredens. Anderzijds door het verlenen van muzikale medewerking aan diverse activiteiten en evenementen, en ook buiten het dorp. Concordia Beesd treedt bijvoorbeeld jaarlijks op tijdens onder andere de avondvierdaagse in Culemborg en in Beesd, de koninginnedag optocht, Nationale dodenherdenking 4 mei, en de carnavalsoptocht in Esbeek. Concordia presenteert zich ook graag aan de inwoners van Beesd door wijkconcerten te organiseren. Zowel de harmonie als de slagwerkgroep verlenen hun muzikale medewerking zo'n 15 á 20 keer per jaar.

Concordia heeft een harmonieorkest en een leerlingenorkest voor blazers, beiden onder leiding van dirigent Theo Bindels. Ook heeft zij een slagwerkgroep (mallet/percussie) en een leerlingenorkest voor slagwerkers, beiden onder leiding van instructeur Sander van Ingen. De vereniging is momenteel erg actief bezig met ledenwerving en dat resulteert in een flink aantal leerlingen. Deze zijn in opleiding bij professionele docenten en het doel is dat de leerlingen uiteindelijk mee gaan spelen binnen de harmonie of de slagwerkgroep.

Daarnaast zijn er nog twee blazersklassen in samenwerking met beide basisscholen in Beesd, vanuit de Brede School. Harmonie Concordia is de eerste vereniging die twee blazersklassen opstartte op de basisscholen om de jeugd van groep 7 op een bijzondere wijze kennis te laten maken met de harmonie. Onlangs heeft zij in samenwerking met de Brede School ook een slagwerkworkshop georganiseerd om de jeugd kennis te laten maken met slagwerk.

Ook bestaat er binnen de vereniging nog een klein muziekgezelschap, namelijk blaaskapel 't Harmonieke. Dit gezelschap bestaat uit leden van Concordia. Met vlotte muziek treden zij op bij diverse gelegenheden, zoals bruiloften en partijen, festivals, jubilea en openingen.

Harmonie Concordia tracht jaarlijks een workshop te organiseren voor verschillende instrumenten. Heeft u interesse om kennis te maken met de blaasmuziek of met slagwerk, neem dan eens vrijblijvend deel aan één van deze workshops. Houdt daarvoor onze agenda in de gaten. Uiteraard kunt u ook op maandag- (harmonie) of donderdagavond (slagwerkgroep) tijdens de repetitie een keer komen kijken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur, zie voor contactgegevens 'Bestuur' in het menu.

Contact

Correspondentieadres 'Harmonie Concordia Beesd'

Harmonie Concordia Beesd
T.a.v.: Eddie van den Berg
P/a Prins Mauritssingel 20
4153 BR BEESD
Tel: 0345 - 570800

KvK: 40156164
Rekeningnr.: NL 76 RABO 0313 1023 68

Klik hier om een e-mail aan Harmonie Concordia Beesd te sturen.